Statut

STATUT KUJAWSKO - POMORSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO

Rozdział I - postanowienia ogólne

§ 1

Kujawsko - Pomorski Związek Jeździecki zwany dalej "Związkiem" jest Stowarzyszeniem środowiskowym zrzeszającym osoby prawne - stowarzyszenia zarejestrowane, celem działania, których jest uprawianie i propagowanie sportu jeździeckiego.

§ 2

Związek działa zgodnie z ustawą o z dnia 29.07.2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z póz. zm. ), ustawą z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm. ), ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszym Statutem.

§ 3

Związek posiada osobowość prawną i działa poprzez organy ustanowione w niniejszym Statucie.

§ 4

1. Siedzibą Związku jest miasto Toruń.
2. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5

Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej jej członków. Może zatrudniać pracowników.

§ 6

Związek dla realizacji celów statutowych może prowadzić działalność gospodarczą, usługową i handlową.

§ 7

1. Związek ma prawo posiadania i używania pieczęci oraz odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Związek może być członkiem innych organizacji.

Rozdział II - Cele i środki działania

§ 8

Celem związku jest:
1. Propagowanie jeździectwa w społeczeństwie.
2. Koordynacja działań Klubów - członków Związku w zakresie sportu jeździeckiego.
3. Podnoszenie poziomu wyszkolenia jeździeckiego na terenie działania Związku.

§ 9

Powyższe cele Związek realizuje przez:
1. Prowadzenie biura KPZJ zajmującego się całokształtem spraw związanych z rejestracją i ewidencją zawodników, przepływem dokumentów między Klubami a PZJ, nadawaniem klas sportowych na szczeblu regionalnym, itp..
2. Organizowanie zawodów jeździeckich szczebla regionalnego lub wyższego oraz imprez popularyzujących jeździectwo.
3. Zabezpieczenie obsługi sędziowskiej na zawodach organizowanych na terenie działania Związku.
4. Organizowanie kursów i szkoleń związanych ze sportem jeździeckim.
5. Współpracę z instytucjami, firmami i organizacjami mogącymi wspomóc Związek w realizacji jego celów statutowych.
6. KPZJ i należące do niego Kluby, Sekcje działają zgodnie z regulaminem oraz przepisami PZJ.

Rozdział III - Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

§ 10

1. Członkiem Związku może być Stowarzyszenie zarejestrowane na zasadach określonych w Ustawie o Sporcie Kwalifikowanym oraz Ustawie - Prawo o Stowarzyszeniach.

§ 11

Członek Związku ma obowiązek:
1. Respektowania w swej działalności postanowień władz Związku w zakresie sportu jeździeckiego.
2. Czynnego uczestnictwa w pracach Związku.
3. Opłacania składek członkowskich.

§ 12

Członek Związku ma prawo:
1. Brać udział we wszystkich formach działalności Związku.
2. Zabierać glos w sprawach dotyczących działalności Związku.
3. Delegować swoich przedstawicieli do pracy we władzach Związku.

§ 13

1. Członkostwo ustaje w przypadku:
- rezygnacji zgłoszonej na piśmie,
- wykluczenia za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, uchwał władz oraz działań na szkodę Związku,
- wykreślenia w przypadku braku aktywnego uczestnictwa w działalności Związku,
- rozwiązania Stowarzyszenia.
2. Uchwały w zakresie ustania, wykluczenia i wykreślenia członka ze Związku podejmuje Zarząd.
3. Członkowi Związku wykluczonemu lub wykreślonemu na mocy decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Związku.

Rozdział IV - Władze Związku

§ 14

1.Władzami Związku są:
- Walne Zebranie Członków,
- Zarząd,
- Komisja Rewizyjna,
2. Kadencja Władz Związku trwa 4 lata, a ich wybór następuje w głosowaniu tajnym.
3. Mandat członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa z chwilą odbycia pierwszego Walnego Zebrania Członków następującego po upływie kadencji i wyborze władz Związku na następną kadencję.

§ 15

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem władzy Związku.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
- uchwalanie programu działalności Związku,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
- udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
- podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu Związku,
- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
- rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o wykluczeniu i wykreśleniu członka Związku,
- podejmowanie uchwał w innych sprawach przedłożonych do rozpatrzenia przez Zarząd i Komisję Rewizyjną,
- podejmowanie uchwał dotyczących kwestii majątkowych.
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawionych do głosowania.

§ 16

1. Walne Zebranie Związku może być:
- Zwyczajne
- Nadzwyczajne
2. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków zwołuje Zarząd co 4 lata
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest raz w roku.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo co najmniej trzech członków Związku.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od zgłoszenia żądania lub złożenia wniosku przez uprawnione organa.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie w sprawach, dla których rozstrzygnięcia zostało powołane.

§ 17

W Walnym Zebraniu udział biorą:
1. Delegaci - w liczbie 2, każdego Stowarzyszenia - członka Związku z głosem stanowiącym. Delegaci powinni legitymować się upoważnieniem swojego Stowarzyszenia podpisanym przez osoby uprawnione do jego reprezentacji.
2. Delegaci Stowarzyszeń - członków Związku nie mających uregulowanych wymagalnych zobowiązań wobec Związku i PZJ z tytułu należnych składek i opłat nie mają prawa głosu na Walnym Zebraniu.
3. Goście zaproszeni przez Zarząd Związku z głosem doradczym.

§ 18

1. Zarząd Związku składa się z 7 osób, w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
2. Prezes wybierany jest w odrębnym głosowaniu.
3. Kandydaci na Prezesa muszą być delegatami, członkami Klubów - Stowarzyszeń członkowskich.

§ 19

Do kompetencji Zarządu należy:
- Reprezentowanie Związku na zewnątrz.
- Uchwalanie planów działalności Związku.
- Sporządzanie okresowych sprawozdań i bilansów.
- Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków ze swej działalności.
- Przyjmowanie w poczet nowych członków Związku.
- Podejmowanie uchwał w sprawach wykreślenia i wykluczenia członków Związku.
- Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.
- Uchwalanie wysokości składek członkowskich i opłat pobieranych przez Związek.
- powoływanie komisji działających przy Zarządzie Związku w tym Kolegium Sędziów
- zatwierdzanie regulaminów komisji działających przy Zarządzie Związku w tym Kolegium Sędziów
- powoływanie przewodniczących komisji działających przy Zarządzie i na ich wniosek pozostałych członków, w tym Kolegium Sędziów
- inne czynności nie zastrzeżone dla Walnego Zebrania Członków.

§ 20

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby członków.

§ 21

Członkiem Zarządu nie może być członek Komisji Rewizyjnej.

§ 22

1. Komisja Rewizyjna Związku składa się z trzech osób.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

§ 23

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
- kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Związku oraz dokonywanie oceny tej działalności,
- dokonywanie badań okresowych sprawozdań finansowych,
- składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków ze swej działalności,
- występowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Komisji.

§ 24

1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej organom tym przysługuje prawo dokooptowania brakujących członków z grona delegatów.
2. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu powołanego przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział V - Majątek Związku

§ 25

Na majątek Związku składają się składki członkowskie, darowizny i spadki, zapisy, dochody z własnej działalności, dochody z majątku związku i pochodzące z ofiarności publicznej oraz inne wpływy finansowe a także ruchomości, nieruchomości i inne prawa majątkowe.

§ 26

1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Związku wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu tj. Prezesa i Wiceprezesa lub Prezesa i Skarbnika.
2. Do składania oświadczeń woli w innych sprawach upoważniony jest Prezes łącznie z członkiem Zarządu.
Rozdział VI - Zmiana statutu i rozwiązania Związku

§ 27

Podjęcie uchwały o zmianie Statutu i rozwiązaniu Związku wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawionych do głosowania.

§ 28

W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Związku, Walne Zebranie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku i powoła Komisję Likwidacyjną.